Sort:  

Hai @el-sa.. Selamat datang di Steemit! Senang melihat anda kumpul di sini.. sudah kami upvote yaa.. 😄

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13031.35
ETH 406.22
USDT 1.00
SBD 0.99