[VN] Review - Bộ sách nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc.steemCreated with Sketch.

in #takosdiary5 years ago

Tako được bạn mua tặng lẫn mua giùm (mà tặng nhiều hơn giùm) rất nhiều sách hay nhưng mà cái tật lười không chịu review. Hôm nay, Tako ráng siêng để review nhanh 2 cuốn sách trong bộ sách nghệ thuật dân gian truyền thống Trung Quốc. Nghệ thuật trang trí trên vải của Trung Quốc rất thú vị và có vài hoạ tiết có thể dùng để may đồ cho búp bê Lati Yellow nhưng khi nào Tako áp dụng thì sẽ review chi tiết luôn.

takosdiary latiyellow miniature book doll Tako’s Diary

Sách diều Trung Quốc thì có rất nhiều mẫu diều đẹp, độc, lạ và điểm tuyệt vời nhất là đa số những con diều này vừa với búp bê Lati Yellow lẫn Barbie. Các bạn chỉ cần cắt ra là có ngay một con diều Trung Quốc cổ truyền cho búp bê rồi.

takosdiary latiyellow Lati Yellow miniature book doll

Giá niêm yết 125 000 đồng một cuốn chưa bao gồm thuế và vận chuyển.

Sort:  

Congratulations @takosdiary! You received a personal award!

SteemFest TRF 2019

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65355.67
ETH 3525.27
USDT 1.00
SBD 2.47