[EN/VN] Vectoring Nguyen Dynasty phoenix slippers.steemCreated with Sketch.

in #takosdiary4 years ago

[EN] I’ve spent a very long time vectoring these Nguyen Dynasty phoenix slippers with platforms and a touch of Princess Serenity in Sailor Moon. “If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an excuse”. Fighting~

[VN] Ngồi vector lại đôi hài phượng triều Nguyễn với đế cao và một chút hơi hướng của Công chúa Serenity trong Thủy thủ mặt trăng muốn nổ con mắt luôn 😭. Có lòng thì sẽ làm, không có lòng thì sẽ có lý do. Cố lên~

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art WIP Triều Nguyễn Nguyen Dynasty

#TakosDiary #Art #たこの日記 #Drawing #図面 #SailorMoon #NguyenDynasty #TriềuNguyễn #Phoenix #HàiPhượng #Phượng #Vietnam #Vietnamese #NhàNguyễn #PhoenixSlippers #PrincessSerenity

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66972.83
ETH 3505.42
USDT 1.00
SBD 3.18