[EN/VN] Some of my unfinished projects.steemCreated with Sketch.

in #takosdiary4 years ago (edited)

[EN] I love designing doll clothes but I hate sewing T_T. I wonder if I will ever be able to complete these projects. You can buy my other fabric designs here https://www.spoonflower.com/profiles/takosdiary

[VN] Tako thích thiết kế quần áo cho búp bê lắm nhưng lại ghét may T_T. Tako không biết là Tako có thể hoàn thành mấy dự án này không nữa. Các bạn có thể mua những mẫu thiết kế khác ở đây https://www.spoonflower.com/profiles/takosdiary

Spoonflower TakosDiary Design Toy Doll

#TakosDiary #たこの日記 #BJD #BallJointedDoll #BúpBêKhớpCầu #Latidoll #Lati #LatiYellow #Toy #Doll #BúpBê #Spoonflower

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65160.59
ETH 3545.92
USDT 1.00
SBD 2.43