[EN/VN] Nguyen Dynasty phoenix slippers with platforms for Princess Serenity in Sailor Moon.steemCreated with Sketch.

in #takosdiary4 years ago

[EN] Nguyen Dynasty phoenix slippers with platforms for Princess Serenity in Sailor Moon.
This time, I decided to edit the phoenix's head to look more Vietnamese.

[VN] Hài phượng triều Nguyễn với đế cao cho công chúa Serenity trong Sailor Moon.
Lần này, Tako quyết định sửa đầu chim phượng hoàng cho giống Việt Nam hơn.

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art WIP Triều Nguyễn Nguyen Dynasty

[EN] Many thanks to my soulmate for helping me to purchase a rare book of Kỹ thuật của người An Nam (French: "Technique du peuple Annamite", English: "Mechanics and crafts of the Annamites").

[VN] Cám ơn bạn tâm giao Karen đã mua giùm Tako cuốn sách tư liệu quý hiếm Kỹ thuật của người An Nam (tiếng Pháp: "Technique du peuple Annamite", tiếng Anh: "Mechanics and crafts of the Annamites"). Mỗi lần cầm cuốn sách là khỏi cần tập tạ cũng lên chuột luôn hehe.

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art WIP Triều Nguyễn Nguyen Dynasty

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art WIP Triều Nguyễn Nguyen Dynasty

#TakosDiary #Art #たこの日記 #Drawing #図面 #SailorMoon #NguyenDynasty #TriềuNguyễn #Phoenix #HàiPhượng #Phượng #Vietnam #Vietnamese #NhàNguyễn #PhoenixSlippers #PrincessSerenity

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66027.93
ETH 3529.64
USDT 1.00
SBD 3.16