[EN/VN] Nguyen Dynasty phoenix slippers.steemCreated with Sketch.

in #takosdiary4 years ago

[EN] I commissioned Yxji, a Malaysian artist who doesn’t know anything about Vietnamese history and culture to draw the Nguyen Dynasty phoenix slippers with platforms and a touch of Princess Serenity in Sailor Moon.

[VN] Tako ủy thác Yxji, một hoạ sĩ người Malaysia không biết gì về lịch sử và văn hóa Việt Nam vẽ đôi hài phượng triều Nguyễn với đế cao và một chút hơi hướng của Công chúa Serenity trong Thủy thủ mặt trăng.

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art Yxji

[EN] Yxji Yazid searches Google: ”How to draw a phoenix without looking like a fat chicken?”
Google: ”You can’t”

[VN] Yxji tìm kiếm trên Google: “Làm thế nào để vẽ một con phượng hoàng mà không trông giống một con gà mập?”
Google: “Bạn không thể”

commission Nguyen Dynasty Vietnamese Vietnam takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art

[EN]Some WIP.
[VN]Một số hình phác thảo.

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art WIP

takosdiary sailormoon phoenix slippers Tako’s Diary Sailor Moon Art WIP Triều Nguyễn Nguyen Dynasty

[EN]Some references that we used.
[VN]Một số tư liệu chúng tôi đã sử dụng.

6C95E3D7-ADE9-4107-B638-3F004891BCCD.png
Image source


C85AE6B6-DDBB-4D9F-9100-7E54A41319FD.png
Image source

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65128.13
ETH 3549.36
USDT 1.00
SBD 2.48