[EN/VN] Can we go outside?steemCreated with Sketch.

in #takosdiary4 years ago

[EN] Bé Nhím: Can we go outside?
Cẩm Tú: No
Bé Nhím: Is it because of the Corona Pirates?
Cẩm Tú: Yes

[VN] Bé Nhím: Mình đi ra ngoài chơi được không hai?
Cẩm Tú: Không nè
Bé Nhím: Là do Corona Pirates hả hai?
Cẩm Tú: Đúng rồi

takosdiary latiyellow bjd Lati Yellow Tako’s Diary

takosdiary latiyellow bjd Lati Yellow Tako’s Diary

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66167.07
ETH 3529.37
USDT 1.00
SBD 3.14