[EN/VN] Can we go outside?steemCreated with Sketch.

in #takosdiarylast year

[EN] Bé Nhím: Can we go outside?
Cẩm Tú: No
Bé Nhím: Is it because of the Corona Pirates?
Cẩm Tú: Yes

[VN] Bé Nhím: Mình đi ra ngoài chơi được không hai?
Cẩm Tú: Không nè
Bé Nhím: Là do Corona Pirates hả hai?
Cẩm Tú: Đúng rồi

takosdiary latiyellow bjd Lati Yellow Tako’s Diary

takosdiary latiyellow bjd Lati Yellow Tako’s Diary