Tagalog Komiks #1: Ang Pahabol sa Buwan Ng Wika

in #tagalogtrail6 years ago (edited)

Kumusta na mga kaibigan?

Matagal ko na rin gustong maglathala ng mga kwentong pilipino dito.
Ito ang kauna-unahang tagalog steemit komiks ni guri-gure.

Sabi nga ni Gat Jose Rizal:
"Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay hahambalusin ng mabahong isda"

Datapwat tayo ay marunong kahit papaano ng wikang ingles, (naks! balubaluktot naman!)
dapat ay hindi natin kalilimutan ang ating minanang wika.

Mahalin ang sariling atin, aking mga kababayan!
Kayo rin, baka mabatukan kayo ni Dok!


Salamat sa pagbisita, mga kaibigan.. Hanggang sa muli!
Sana'y abangan nyo ang mga susunod pang kabanata sa aking bersyon ng tagalog serye!


guriSigAnimated.gif

Sort:  

I bet he will be disappointed to many children today. Nice comic awesome as always 😂

Kaibigan, libre tagalog sa lathalang ito!
Huwag ikahiya at baka mahampas ng isda! XD

ipagpaumanhin po ninyo Ginoo ng aking kamaliang nagawa, ito'y aking nabanggit ng di pinag isipan.

Pinatatawad ka na sa iyong pagkakamali.
Ligtas ka na ginoo sa hagupit ng bangus.

salamat sa pagkaunawa Ginoo 😀 pwede ba nating lutuin yang bangus para sa ting kinabukasan?

Sige lang. Ingat lang sa tinik kaibigan!
Hehehe! :D

haha syempre naman kaibigan

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Maraming salamat!

Oooooh, Tagalog??? :O
I can Google translate this, but it won't be the same reading experience, especially humor wise!! T.T :P
But good to see another comic post from you! :)

Hahaha yeah! It'll probably get lost in translation!
Oh sorry for this super late reply. Life has just been so busy lately!
All the best!

Hello, as a member of @steemdunk you have received a free courtesy boost! Steemdunk is an automated curation platform that is easy to use and built for the community. Join us at https://steemdunk.xyz

Upvote this comment to support the bot and increase your future rewards!

Naku po, muntik nang umabot ng Septyembre. Nakahabol ka naman kaibigang Guri. 😀 Saludo ako sayo sa paggamit mo ng wikang Filipino sa komiks. Mahusay!

Salamat kaibigang jazzhero! :D


Ibinahagi ang lathalang ito sa #pilipinas channel para sa mga curator ng Curation Collective Discord Community, binigyan ng upvote at ni-resteem ng @c-squared na account pagkatapos ng manu-manong pagsusuri.
This post was shared in the #pilipinas channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Salamat c-naparisukat!
Mabuhay kayo!

Congratulations @guri-gure! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Buwan ng wika n ulit ngayon. Haha. And ang dami na nawala sa Steemit.

Nice komiks!

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 67626.56
ETH 3806.42
USDT 1.00
SBD 3.76