You are viewing a single comment's thread from:

RE: TAGALOGSERYE : Ikalawang bahagi ng Ikalawang Pangkat

in #tagalogserye3 years ago

Ang hirap magbasa habang tinatakpan ang mga nakakatakot na picture! Nakakatakot at nakakakilabot ito Manong! Buti na lang talaga umaga ako nagbasa. Hahaha.. napakahusay manong. Kahit biglaan lang ang pagkakahatak sa iyo para magsulat.

Sort:  

Haha. Salamat ate @romeskie! Nagustuhan ko ang tema , kapanakapanabik kaya’t hindi na ako tumanggi sa inyong imbitasyon.😁

Coin Marketplace

STEEM 1.14
TRX 0.14
JST 0.147
BTC 64110.18
ETH 2354.63
BNB 578.70
SBD 8.83