You are viewing a single comment's thread from:

RE: TAGALOGSERYE : Ikalawang bahagi ng Ikalawang Pangkat

Ay grabe manong Oscar, sobrang nagustuhan ko ang horror scene sa loob ng bahay kubo. Maganda ang pagkakalahad at deskripsyon na ibinigay mo sa bawat pangyayari. Para talaga akong nanonood ng horror movie. Maganda ang photographic scene na tunatakbo sa aking utak habang binabasa ko ang iyong akda.

Pasok na pasok sa tema ang development ng kwento, horror at romance. Gusto ko na rin malaman ang laman ng tape at kung bakit nagmumulto si Amanda. O siya nga ba ang multo? O may iba pa?

Kapanapanabik din ang karugtong ng kwento gaya ng sa kabilang pangkat. Mahusay po manong! ☺👏

Sort:  

Salamat Ma’am @chinitacharmer, ngayon lang po nakapagsulat ng katatakutan. Sobrang ganda po ng tema ngayong Linggo. Kaya’t nakakagana ang magsulat. Alam ko naman na masusundan iyun ng mas kapanapanabik ni @mrnightmare89.😁

Maganda nga ang tema. Something na di pa nagagawa sa nga nakaraang edisyon. 😄 Naniniwala rin ako kay @mrnightmare89, kaya naman excited na akong mabasa ang karugtong ng kwento. ☺

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.17
JST 0.181
BTC 62075.97
ETH 2468.04
BNB 534.09
SBD 9.13