Sort:  

Salamat BD. Bahala na ang mga susunod na lodi kung ano kahihinatnan ng kwento.😆

malakas ang laban nito para sa olodi ng linggo

Coin Marketplace

STEEM 0.90
TRX 0.13
JST 0.130
BTC 54921.20
ETH 2613.91
BNB 572.70
SBD 7.57