Sabik Na Sabik Sa Pagakyat Sa Stage

in #tagalog3 years ago (edited)

Nasasabik na ako sa darating na graduation sa aming paaralan. Nasasabik na rin ako na umakyat sa taas ng stage at makuha ang certificate na aking matatanggap at ang diploma na gustong gusto ko na makita.


rx93xr92ck.png

Litrato

Ipinapangako ko para sa aking kinabukasan at sa aking pamilya na gagawin ko lahat upang maging isang successful na tao sa buong mundo.

Gagawin ko ang nararapat upang ang aking kinabukasan ay maging masaya at higit sa lahat, gagawin ko ang lahat upang maalagaan ang aking mga magulang at makaganti sa kanilang ginawang tulong at pag papalaki sa akin.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Congratulations @peachbaby! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 29971.34
ETH 2037.32
USDT 1.00
SBD 2.57