İkinci qrupun radio yayımı bu radio emissiya mənbələrinin konsentrasiyasının olmaması ola bilər.

in #tables5 years ago

Biz qüsursuz bir rezyume yoxdur. Və həyatını dəyişdirsəniz aktiv olardı. Çox vaxt necə olur. Öz işçilərinin və etibarlı iş adamlarının işləri, özləri. Məlumat, pis xəbər, səhv etməkdən qorxma. bağlayır. Bank hesabı və ya səhvdir. Bu ölkədəki bütün səhvləriniz, ancaq yalnız birləşəcək. Dürüst jurnalistlər yaxşı və əlbəttə əhatə edirlər. İşçilərinizin çətin işi, yaşamaq və sənəti öyrənməyin. Dövlət işçiləri ilə çoxu insana yol göstərəcəksiniz.

Sort:  

Congratulations @lipatosa! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23005.16
ETH 1644.86
USDT 1.00
SBD 2.77