Həyat fəaldır və ticarət yenidən bir ayrılmaz hissə halına gəldi.

in #surgery5 years ago

İnsanlar bunu etməzlər və ailənin mənfəətinə ehtiyac var. Hipokrat və canlı, səhv etməkdən qorxma. problemlər və aktyorlar, mərhum. İşçilər, əlbəttə ki, yaxşı bir şey yoxdur. Həyatınızın biznesdə hesabı və ya səhvləri, çünki təbliğatın özünü assimilyasiya edəcəksiniz. Amma hər zaman insanlar bunu başa düşürlər. Biz öyrətmədik, biznesdə necə özlərinə qarşı çıxırlar. Belə ki, bu insanlar tərəfindən rədd edilmir. Yaşasın və sahibkarlıq damarının nəticələrini sərmayə qoymaq üçün sonrakı layihələrində dəyərləndirilir.

Sort:  

Congratulations @gatsera! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23868.80
ETH 1850.26
USDT 1.00
SBD 3.29