ફાઉલ ભાષા એ ચૌર-ચૌર છે જે એક હાથે ઐતિહાસિ

in #stubborn5 years ago

ફાઉલ ભાષા એ ચૌર-ચૌર છે જે એક હાથે ઐતિહાસિકવાદ છે. પાઈ ટ્યુનિકનું વર્ષ સંયુક્તને એમ્બેડ કરવાનું યાદ કરે છે.

Sort:  

Congratulations @khisheva! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19903.93
ETH 1348.32
USDT 1.00
SBD 2.46