Chcesz się dostać do tego krakowskiego baru? Świetnie. Wystarczy, że rozwiążesz serię zagadek

in #strimi6 years ago

Ich lokalizacja to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic. Właściciel koktajl baru „Z Ust do Ust” deklaruje, że będzie zwalczał każdego, kto zdecyduje się na publiczne ujawnienie położenia jego lokalu. Pomimo tej antyreklamy, stopniowo dowiadują się o nim ludzie z całej Polski.


Posted on Strimi.it

See the full content Chcesz się dostać do tego krakowskiego baru? Świetnie. Wystarczy, że rozwiążesz serię zagadek


Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69125.27
ETH 3788.62
USDT 1.00
SBD 3.61