dupę ruszyć i zmienić korpo na jakąś normalną pracę :P (w innym korpo zapewne) steemCreated with Sketch.

in #strimi-stream6 years ago

Ktoś żyje na #nocnazmiana ?

Ja właśnie CV zacząłęm wysyłać....
Trzeba w końcu dupę ruszyć i zmienić korpo na jakąś normalną pracę :P (w innym korpo zapewne)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68853.42
ETH 3708.63
USDT 1.00
SBD 3.65