pyinaal eat aahcateaapine

in #story2 years ago

shu aainhtaungrayy- aasopar aahtaatpine shoet mimi hkamaeetaw- s nyya hkaree eatmaran
htonout Pennsylvania pyinaal- htaeet swin hcain hcarr shoet nayuu gyaar hce pyinaal eat aahcateaapine taithkunhaint
a hcay hkan kyawan hcawng shout hkyinn nhaint aamyarraapyarr mhar suungaalhkyinnmyarr myarreat misarrhcumyarr htanshoet laipaat mhumyarraapaw
aahtwayhtway aahcaeeaawayy- shu htanmha kyaain nhang nayrarmyarr- taithku tamyahcar
htarayydainn paw nhang aasonepyumhuaapaw Long Island twin- hcain hcarr raanhkaree
winyarin rayyrar a raatmyarr nhaint matesway hphoet aawaataahcarr- payyhcar jhayy kyeesaw eat .
tait u k aakyaainkyaain i aahkyane, k ngarko kawngya aahkyayhkya raan a bhhoet a yonenhaint think-
ZJm tait u aahpaw aakyaunggkoaalayyaanaat ing, ngar nhalonelha ny hkaesai
X ko .A . suu k mha ngarko nyarn panyar ko payy lain maallhoet a lo sandamyarr nhang takw sahkainbhurarr
aalotaw nhangya nyenyhatya myahoetsarr saatlaatsaungrwat, suu sai payyhphoet kyaaynauthkaetaal
ngarkongar laathtaut hkaesai bhaalsuukomha tait u kaunggmwanhcwar sho mi nya hcar rar aelllait,
aatht mal 1 8, 1749 .
yahkunhait 1750 eat kyasonehkyinn ngar a bh, sh mway lasai Woolman eatsay
hkyawwat saal a nhait nhaint paatsaatpyee aasaat tait aahpyarr . shu taitsaattar aatwat suu aamyarrkyeehtainsharr
kyawantawthoetrae luungaal aatwat kyanawthoet k kyawwatrwan ro say mha laelar sainyuu hcay hkyinn nghaar, kyawantawthoet ko saisuueat sarrsamee thoet a bhhoetgaruhcite
sahkain bhurarr; makyaarhkan kyahanyaupya thoeteat hci tya htellmhar hcaitmhaantaeaahkyayhkanmuu Imprint hphoet kwoehcarr
sel eat, aahtuu s hpyint ko nuunyan kyinnarmhu eat wi nyar nyya myatnoe hphoet,
sainnrellsarr seshoet u tai paymaaelaee aarrlone sattawartway seshoet u tai masar
rarkyawanotethoet command ko hkaerasai .
1746 hkunhaittwin kaal ro line narr mha ngar pyanlar pyeenout, 1 aahkyahoetsaw laelar twaeshihkyet kohpaansainn
a hkyahoet saw aahkyane hcu tae shae ngar mha pya s payysaw kyawan hcawng shout hkyinnaapaw
shuko; suu sai laatrayy muu myarrmhartwaeninepartaal perused aanaeengaalpyaungg lell aasopyuhtarrnhaint
ngar aakaung pawmhar hcoerainkyaungg twaeshi hkaekyaungg kaungghcwar kyaaynautmhu htainsharr . , twin
ngar suu hpyithkyinn, t ny in suu nhaint aatuu hcaung kyi hkaepartaal aahpyit suueat noutsone aanar rawgar,
yahkuaahkyaneaahti suu sawlaee mimi a narlaan htuu eata bhaalsuu myaha m myahaaw laint, shi kwayarngya kosonehcwal
suueat panyar eat hcone l ngya sone hchaell hkaesuu ko rai mhaat ngarko mayysaw
laatrayy muu myarrmhar twaeninepartaal, ngar makyaarme yuu saatlaatsaungrwat raan myahaaw laint hkyinnshimashi
k htoteway aatwat matesway a kwan nyar nya? aahkyahoet htautman hcakarr pyawwsopyeenout
pallain suu shisamyaha thoetko ngar tait shout twin naatnaatshineshine aatuu htihkiteparpye "hupyawwsai
sainnrellsaw suuko negroes eat hpinhaiutmhu; nhaint yahku noutsonemhar, ngar hcoerain puupaanmhu
suuthoetko a hcain a saat aahpyit kyee myat hpyiteat . "

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by zalaton from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @zalaton! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!