The oldtown story

in #story3 years ago (edited)

Cerita malam ini tentang aku dan kamu


Kala dekapan menghampiri. Rindu datang menemari depan yang jauh darinya. Waktu itu ternyata kmu sudah berada dalam diriku dan bersama ku.

"Aku kamu kini tiada."

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36841.91
ETH 1310.23
USDT 1.00
SBD 3.30