Bu Çocuk Mezun!

in #steempress4 years ago


Aslında bu yazıyı daha önce yazacaktım ama buraya çok vakit ayıramadığım için yazamadım. Baktım ki taslaklarda bekliyor. Yaz bir şeyler bari dedim kendi kendime. Çünkü burada mezun olmam ile ilgili bir sürü şey yazmıştım. Olamayacağım gibi kötü düşüncelerim vardı ama durum hiç de öyle olmadı. Evet evet yanlış duymadınız; BU ÇOCUK MEZUN.

Biraz çetrefilli oldu tabi bu süreç benim için. Finaller, tez süreci vs. gerçekten çok yıprandım. Belki göz numaram bile bir tık büyümüştür. Şaka yapmıyorum baya baya büyümüş olabilir. Ama neyse ki sonunda hedefime ulaştım. Herhangi bir problem kalmadı yani.

Tabi kendime iktisatçı diyemem, demem. Zaten bildiğim kadarıyla bir kişinin iktisatçı ya da ekonomist olarak nitelendirilebilmesi için minimum PhD. yapmış olması gerekiyor. Yani daha kırk fırın ekmek yemem gerekiyor ama tabi bu yönde bir kariyer istemiyorum. Biraz ekonomi biliyor olmam, jargona hakim olmam az da olsa analiz yapabiliyor olmam yetiyor. Belki benimle aynı fikirde değilsinizdir ama benim düşüncem bu yönde.

Mezun olunca daha çok yüklenirim Steemit'e diyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü çok da karlı değil gibi artık benim için. Bir yazı hazırlamak için oldukça fazla zaman harcıyorum ve kazançlar da çok düştü. Power down da başlattım. Elimi eteğimi çekiyorum modundayım. Ama ara ara yazarım muhtemelen. En azından kendi kişisel blogumu açana kadar.


Posted from my blog with SteemPress : http://kamuhuzuru.timeets.xyz/2018/07/25/bu-cocuk-mezun/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kamuhuzuru from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16578.73
ETH 1217.19
USDT 1.00
SBD 2.18