You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kelime Canavarı Yarışması #1

in #steempress6 years ago

ABANDIRMA
Anlamı: Bir şeyi başka bir şeyin üzerine doğru yük vermesini sağlamak
BANDIRMA
Anlamı: Balıkesir ilçesi
BANDANA
Anlamı: Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan büyük brz parçası
BADANA
Anlamı: Duvarların boyanma işlemi

Sort:  

Katılımınız için teşekkür ederim.
habercitr.png

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65814.16
ETH 3444.84
USDT 1.00
SBD 2.64