Kant

in steempress •  last month 

Alman Filozof Immanuel (hayır Emanuel değil, Immanuel) Kant, Alman felsefesinin kurucu isimlerindendir ve felsefe tarihinde kendisinden sonra gelenleri etkilemiştir. İdealist düşüncenin temelleri atmıştır ve batı felsefesinin yapı taşı olarak tanımlanmaktadır.

Kant modern felsefedeki bilgi kuramının ön plana çıkmasını sağlamıştır. Kant'a göre bilim sonuçları kesin olan yöntemle Hemu'un söylediği gibi kuşkuculukla sorgulanmalıdır. Felsefenin ilk ve temel misyonu olarak olayları temellendirip rasyonellestirmek olduğunu savunmuştur. Bunu gerçekleştirebilmek için Hume'un emprizmiyle Descardes'in rasyonelizmini kullanarak epistemolojik idealizmi geliştirmiştir. Yükselen bilim felsefi temellerine dikkat çektikten sonra, Hristiyan ahlakını savunmuştur.

Kant duyularımız sayesinde anladığımız dünya ile duyusal olmayan dünya arasındaki ayrımı anlatmıştır.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://ceyhanozcann.000webhostapp.com/2019/08/kant

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ceyhan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!