Fazıl Hüsnü Dağlarca

in steempress •  23 days ago

1914 senesinde İstanbul'da doğan yazar, babasının subay olması sebebiyle, ilk ve orta öğrenimini değişik illerde tamamladı.

Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulundan mezun olduktan sonra orduya katılıp, onbeş sene subaylık yaptı. Trakya, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'yu dolaştı. Yüzbaşı rütbesiyle kendi isteğiyle ordudaki görevini bıraktı.

Basın Yayın Genel Müdürlüğünde kısa süre çalıştıktan sonra, Çalışma Bakanlığı müfettişi olarak İstanbul'da bulundu. 1959 senesinde İstanbul'da Kitap isimli Kitabevini kurdu, yayımcılık yaptı.

1960 ile 1964 seneleri arasında adı Türkçe olan aylık dergisini çıkardı. 1970 senesinde yayınevini kapatıp sadece şiir yazmaya başladı.

İlk yazısını Yeni Adana Gazetesinde 1927 senesinde yayınladı. İlk şiiri olan Yavaşlayan Ömür'ü 1933 senesinde İstanbul Dergisinde yayımladı.

Eserleriyle Peyami Safa, Faruk Nafiz ÇAmlıbel ve Yusuf Ziya Ortaç'ın dikkatini çekti.

Ayrıca şiirleri Devrim, Yön, Türk Yurdu, Ataç, Türkçe, ÇAğrı, Vatan, Yenilik, Türk Dili, Yeditepe, Gençlik, İnkılapçı, Aile, Yücel, Kültür Haftası Varlık gibi dergilerde yayımlandı.

Yazar 2008 senesinde 94 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.


Posted from my blog with SteemPress : https://unluyazarlar.000webhostapp.com/2019/01/fazil-husnu-daglarca

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @cemresi! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1750 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!