WordPress "GutenBerg" Editörü Yayında

in #steempress3 years ago


WordPress'in yeni güncellemesi ile birlikte gizlilikle ilgili hataların ve bazı performans iyileştirmelerinin yapıldığı söyleniyor. Ancak güncellemenin en dikkat çeken yanı tabi ki bunlar değil. Yeni nesil editör "Gutenberg".

Şimdilik bu editör daha beta aşamasında ve eklenti olarak kullanıcılara deneme fırsatı sunuluyor. İsteyenler WordPress admin panelinde "Başlangıç" kısmında yer alan bildirimden eklentiye kısa bir sürede kurup, etkinleştirebilir. Şimdilik klasik editör kullanma seçeneği de aktif durumda. Ancak WordPress 5.0 sürümüyle tamamen "Gutenberg" editörüne geçiş planlanıyor.


WordPress yeni editörüyle birlikte kodlama bilgisine sahip olmayan blog yazarlarına daha geniş imkanlar tanıyarak, özellikle blok yapısı sayesinde medya açısından zengin içerikler hazırlama fırsatı veriyor. Klasik editöre nazaran burada alıntı, görsel, embed vb. bir çok içerik, ekstra eklentilere gerek kalmadan blok sistemiyle yazılara eklenebiliyor.

Bende bir çok blog yazarı gibi Gutenberg'i denedim. Ancak çoğunluk gibi benim de pek sıcak baktığım söylenemez. Zira insanların alışkanlıklarını bırakması zordur. Hele bu alışkanlıklar böyle bir editör ile mümkün değil bıraktırılamaz gibi geliyor. WordPress'in bu konuda geri adım atma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Sizin yeni editör ve 5.0 ile varsayılan editör olarak kullanılması hakkında fikirleriniz nelerdir?Posted from my blog with SteemPress : http://blogiatr.com/2018/08/05/wordpress-gutenberg-editoru-yayinda/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bozgun from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.61
TRX 0.10
JST 0.073
BTC 55033.56
ETH 4357.53
BNB 602.11
SBD 7.13