Yorğunluq və bizlər

in #steempress5 years ago


Maraqlı bir iş həyatı və ya maraqlı bir şəxsi həyat hər kəs üçün arzulanan olsa da təəssüflər olsun ki, hər kəs üçün gerçəkləşən bir reallıq olmur. Buna görə də bu hallar insanlarda xoşbəxtlik üçün də lazımi işlərin həyata keçirilməsində müəyyən və ya müəyyən olunmamış dəyərlər yaradır. Bunların hamısını nəzərə alaraq bildirmək istəyirəm ki, müasir iş həyatı və kompüter qarşısında keçirilən zamanlar insanlar tərəfindən reallaşan xəstəli və antixoşbəxtlik kimi depresyon xəstəliklərin də geniş yayılmasına şərait yaradan hallar törədir.

Bunlar hamısı ümumi və ya şəxsi problemlərin yaranması üçün əsas səbəb olaraq özünü göstərir. İnanılması güc olan və ya inanmaq belə istənməyən işlər bugün real bir həyat fəlsəfəsi olaraq ömrünü sürür.

Stres və yorğunluqdan aralı olmaq hər kəs üçün bir xəyal olmaq yerinə real olan işlər çərçivəsində formalaşmalıdır.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/yorgunluq-v%c9%99-bizl%c9%99r

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68781.96
ETH 3736.20
USDT 1.00
SBD 3.73