Uca dağlar başında həyat

in #steempress5 years ago


Uca dağların başı qarlı ya da çisginli olar deyiblər. Soyuq və rütubət həmişə o yerlərdə olar. Lakin buna baxmayaraq uca dağlar başında tarixin köhnə dövrlərində tikilən və ya salınan şəhərlər yaşayış məskənləri var və bugünki günümüzə qədər qalıbdır. Əsrarəngiz quruluşu və tikilişi ilə insanı heyran edən və müasir dövrdə daha çox texnika və əziyyətlə ərsəyə gələ bilən bu cür ocaqların salınması çox maraqlı və gözəlliklərlə doludur. Bunlar hamısı yer kürəsinin tarixinin və ilahi bir gözəlliyin tərənnümünün nəticəsidir. Gözəllik yer üzü üçün böyük anlamda anlanılan və başa düşülən bir məhfumdur. Maraqlıdır və daha da yaxşıdır ki, bu işlər hər biri daha da maraqlı olan bir həyat yaradır və davam etdirir.

Buna baxmayaraq dünya üzərində hökm sürən iqtisadi siyasi və lazımsız böhranlar bugünki dövrümü məhf edir və təəssüflər olsun ki yıxıntı və dağıntılar gələcəyə nəsə saxlamaq kimi düşüncəsizliklər də var.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/uca-daglar-basinda-h%c9%99yat

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68870.08
ETH 3734.86
USDT 1.00
SBD 3.73