Maraqlı və fərqli

in #steempress5 years ago


Салам достлар бугüн дüşüнcə вə аğлıн ролу ҳаққıнда дüşüндüм. Бу ҳақда нəлəрдə язмақ истəдим. Дüздüр дейə билəрсиз ки артıқ мəқалə тапмıрсан вə белə бир мəқалə язмаğа cан атдıн. Валлаҳ нə дейим. Баşқа əлаcıм ёх иди :). Бу мəқалəни язарақ бəзи фикирлəрими дə сизə çатдıрмış оларам.

Марақлı дüşüнcəлəр марақлı фикирлəр доğрар. Марақлı фикирлəр реаллаşанда исə çох марақлı иcраатлар ортая çıхар. Буна гöрə дə.дüşüнмəйин вə аğлıн қəдрини билмəк лазıмдıр.

Ҳеç ким öзü илə фəхр этмəсин ки мəн çох аğıллı бирийəм дейə. Çüнки сəндəн дə аğıллıлар ола билəр вə сəм бу дüşüнcəнə гöрə қабақларда çох пеşман ола билəрсəн. Буну нəзəрə аларақ дüşüнcəнин файда вə зиянларı ҳаққıнда да гениş бир мəқалə язаcаğам. Мəқалəлəр бир бирини излəйəн вə мəналı темпдə давам эдəcəк. Бир сıра сıхıнтıлар вар дüздüр. Лакин бу сıхıнтıлар да тезликлə дüзəлəр инşаллаҳ.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/maraqli-v%c9%99-f%c9%99rqli

Sort:  

Congratulations @alfren! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69020.66
ETH 3731.25
USDT 1.00
SBD 3.65