Maraqlı bir həyat

in #steempress5 years ago


Həyatın müxtəlif mərhələlərində insanın başına nələr gələcəyi heç düşünülməz. Daha doğrusu bu barədə nəsə bir fikir irəli sürmək də fayda verməz, həmçinin bu haqda olan fikirlərə də güvənmək absurd bir fikrin ifadəsi kimi qələmə verilə bilər. Lakin maraqlı bir ömür sürmək üçün maraqlı bir həyat və maraqlı bir dünya yaratmaq da insanın öz səyləri və zəhmətli əziyyətləri ilə əmələ gələ bilən bir dünya yaratmağa cəhd olar. Bunları nəzərə alaraq bildirmək olar ki, bu dünya digər dünyalardan hansı ki keçmiş gələcək və utopik dünyadan xəbər verər.


Yer səthi insanların həmişə maraq nöqtəsində olmuşdur. Lakin insanların bu fikirləri zamanla dəyişmiş və inkişaf edən elm və kainatın üstün zəkalarının fikirləri və icadları ilə yeniliklərdə nəsə bir ümid işığı doğmuşdur.

Bu da kainatın və dünyanın beləliklə də insan həyatının maraq və müxtəlifliyi kimi fikirlərdə təzadlı fikirlər yaradılmasında mühüm bir çıxış olmuşdur.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/maraqli-bir-h%c9%99yat

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66896.12
ETH 3078.82
USDT 1.00
SBD 3.71