İnsan fikirləri və onların uğurları

in #steempress5 years ago


İlk baxışdan baxdığımızda insan ət və sümükdən ibarət bir adi varlığa oxşayır. Lakin mən belə düşünməzdim. Çünki insanda bir də beyin və düşüncə, bunları da yaradan ruh vardır. Bu da insanlarda zəka və ağlın istifadəsi kimi faktorları ön plana çıxarır. Şəkildə gördüyünüz insan adi bir insana oxşaya bilər. Lakin onun etdikləri gerçəkdən bir insanın edə biləcəyi ən yaxşılardır. Hansı ki, bu yaxşıları hamı və hər kəs istəyir və tələb edirdi. Dünya egemenliyi bugün onun icadlarının da parçalarını özündə ehtiva edir.

O insan Elon Musk -dır ki, o Paypalın yaradıcısıdr və bugün kosmosa adamları aparmaq üçün çalışır.

Bu insanın həyat və yaradıcılığını izlədikdə biz əslində böyük bir məktəb oxumuş və bütün elmlərə sahiblənərik kimi düşüncədə ola bilərəm. Nİyə? çünki o insan ilk öncə düşünür, xəyal edir, çalışır və sonunda isə başarır. Bu da ilham qaynağı kimi insanlara bir məktəb rolunu oynayır.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/insan-fikirl%c9%99ri-v%c9%99-onlarin-ugurlari

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 66892.89
ETH 3101.75
USDT 1.00
SBD 3.74