Gül çiçəklər

in #steempress5 years ago


Hər bir insan üçün gözəllik rənglər üzərində təsvirlərdən ibarətdir. İnsanlar rənglərə çox önəm verirlər. Rəngarənglik insan üçün önəmli faktordur. buna görə də insanlar daha maraqlı olan rənglərə və bu rənglərlə olan əşya və ya canlılardan zövq alır.

Misal üçün düşünsək ki güllər.çiçəklər fərqli rəngdədirlər. Bunu da nəzərə alarıq ki insanlar gül çiçəyi çox istrlər. Buna səbəb də onlardakı rəngarənglikdir. Gözəllik güllərlə başlayar. Hər gül öz rəngi və ətri ilə insanı valeh edir. inanılmaz gözəllik vəd edir kimi çox xoş gəlir. Qızılgül tülpan və başqa gül növlərini göstərmək olar. Hansı ki bəzi növlər də vardır ki onlar qırmızı kitaba da daxil edilmişlərdir.

Bunun üçün də gül çiçəyin qədrini bilib onları anlamaq başa düşmək lazımdır


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/gul-cic%c9%99kl%c9%99r

Sort:  

@sufiun
good picture.....

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69774.83
ETH 3620.03
USDT 1.00
SBD 3.72