Düşünmək irəli getmək

in #steempress5 years ago


Bacarmaq və işləmək bir birinu tarazlıyan mənfumdular. Belə ki elm və nailiyyətlər əldə edərək yüksəlmək inkişaf etmək insan üçün gələcəyə dair planlar qurmağı da rahatlaşdırır. İnsanlar bugünki gündə daha çox düşünməyə və düşüncələrini inkişaf etdirməyə şərait yaranması üçün fürsət gözləyirlər. Yaşamağın dadını işləmək və çalımaqla çıxarmaq olar. İnanılmaz bir dünya yaratmaq üçün çalışmaq və birlikdə hərəkət etmək lazımdır. Lazımlı olan həyatda birlikdə nələrsə edərək inkişafa şərait yaratmaqdır. Bacarmaq və çalışmaq bir birini izıəyərək daha yaxşı gün və daha yaxşı bir həyat edilməsi üçün əsasdır.

Dünyanın inkişaf konsepsoyasına qatılaraq inkişafa dayaq olmaq və şəraitin inkişafı üçün çalışmaq əsasdır və labüd olan işlərin inkişafı üçün şərait yaradan işlərdir.

Maraq dünyasının inkişafı şərait dünyasının da inkişafına təkan verir və unikal inkişafı sürətləndirir.


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/03/dusunm%c9%99k-ir%c9%99li-getm%c9%99k

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.031
BTC 68916.78
ETH 3733.42
USDT 1.00
SBD 3.73