Darvinizm və müasir dünya

in #steempress5 years ago


Bir çox insanlar ibtidai icma quruluşuna aid məlumat oxuyanda gülünclərinə gəlir ki elə şey mi olar. Lakin illər keçib və müasir zamanə ərsəyə gəlib. Lakin hələ də ibtidai düşüncəli insanlar var və təəssüflər olsun ki bu düşüncəsiz düşüncənin hələ də davamçıları var və onlar bugün bir çox yerlərdə söz sahibidirlər.

Düzdür kimlərinsə alim dediyi insanlar haqqında söz demək bizə düşməz. Ama demək istədiyim odur ki gərək düşüncəsiz deyil düşüncəli düşünək.

Reallıqları görmək analiz etmək çox asandı insanlar üçün hələ də bu zamanədə. Onun üçün də insanlar daha çox biliyə.yiyələnərək. Daha da yaxşı və profesyonal bir bilik və savad ilə.alim olmayan alimlərə izah edə bilərlər nələrisə. Şeytanın yür üzündəki səfiri olunca Yer üzünün göylərdəki səfiri ol.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://alfren.000webhostapp.com/2019/04/darvinizm-v%c9%99-muasir-dunya

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 67036.29
ETH 3118.43
USDT 1.00
SBD 3.74