Project Walk OF Hope (WOH) Bids Farewell For Now, My KayVigan

in #steemph2 years ago (edited)

As I embark on my journey to kick off Walk Of Hope 2018,here's a free verse I wrote for my hometown, my roots and my kayVIGAN.

IMG20180319183947.jpg

Paalam muna aking mga kayVIGAN
Hanggang sa muli nating indakan
Dala ko aral ng kulturang kinagisnan
Sa paglalayag bathala ako'y samahan...

-makatang singkit-

IMG20180321205743.jpg

All geared up to Enrich lives through Arts. Taralets!

#walkOfHope #tribuAlinaga #steemph

Sort:  

see you soon kuya marlon here in Negros.

Satibay @bobiecayao see you tom.

Be safe and keep us posted!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.038
BTC 10479.09
ETH 344.62
USDT 1.00
SBD 0.97