I won the 1st place Steemph question #16 Thank you

in #steemph-cebu3 years ago

I won the 1st place Steemph question #16

Here's the Question
"Nganong Kinahanglan ang Komunidad isip Incubator para sa Bag-ong Steemians?"

In Universal language which means

Why it is need for the newly steemians to join community as an incubator?

So here's my Answer

Nindot kaayo nga pangutana Akong kabayan. Kinahanglan gayud ang ang komunidad isip Incubator para sa Bag-ong steemians aron matagaan og saktong SUPORTA og tabang aron sa paglambo.Usa pa nga butang nga matabang sa kumunidad kay ang kasayuran kung unsa man gayud ang steemit og og unsaon sa matag bag-o ang paspas nga paglambo. Dako Gyud kaayo ang importansya niini, kay tungod nga sama nako ang kumunidad sa @steemph.cebu ang usa sa hinongdan nganung naabot nako ang ang 53 nga kantidad sa akong repotasyon.
Mao nga ako isangyaw sa matag usa nga angay lang gayud ang aktibo nga pag apil sa usa ka komunidad nga puno sa mga mululupyo nga DASIG .
Ang STEEMIT kay dako gyud kaayo ni nga tabang sa akoa kay tungod nga mas napalambo sa steemit ang akong mga pamaagi sa pagama og mga artikulo og mga basahon, sa pila na nako ka bulan diri sa steemit ubay-ubay nasad kog nahibal-an nga mga kaalam, sa mga lugar sa pagluto, pagkaon, mga gama og mga nakaila nga tao nga naa tagsa-tagsa ka pangandoy
Maong angay lang gayud ang pag-uban niining plataporma nga gibubat alang sa tanan nga kaayuhan. Dere mas mahulpa pa gayud ang atong mga gasa Gikan sa Kahitas-an tungod ato man kini maipakita sa tibook kalibutan nga pwede makahatag og inspirasyon sa uban nga mas higugmaon pa ang ilang mga abilidad og ang ilang kaugalingon.

In universal language

My fellow this is a very good question, that is in need for us to join on a community that would serve as incubator for us newly steemians that would provide us help and support to prosper. One thing that a community could help us is about the knowledge of what steemit and what are the techniques on how to fast up our steemit career. This a very Important thing, like me steemph.cebu is one of the best community that helps me upon reaching 53 by means of reputation. That why I aim to share this to you and encourage everyone to join here in this astounding platform with the blessing of inspirations....

Pagpasalamat

Salamat sa @steemph.cebu sa pagbuhat og komunidad nga alang sa mga taga Pilipinas og taga Cebu nga naghigugma sa steemit bisan paman sa kawad on og sa pagka adunahan. Dle kita mawagtangan sa paglaom kay muabot ang panahon sa atong pinakagipaabot. Samot na nga literal nga niubos gayud ang kantidad sa STEEM. Ang ako ika ingon nga ok ra na! Dasig lang og mahatagan rakas sa unsay angay para nimo.

#brapollo29

Sort:  

Congratulations @brapollo29! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.38
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 33902.13
ETH 2141.33
USDT 1.00
SBD 6.16