Dzisiejsza nagroda w SteemMonsters

in steemmonsters •  3 months ago 

Dzisiaj udało mi się ustrzelić aż 3 legendarne karty jakiś czas temu zakupiłem za 20 000 DEC miksturę podnosząca szansę na wygranie legendarnej karty o 100% był to trafny zakup ponieważ trafiłem już kilka wcześniej a dziś trafiła mi się taka oto niespodzianka :)20190701_182131.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

O w mordę. Rozbiłeś bank! Gratulacje :D

Ta miksturka działa tylko raz czy przez jakiś okres?

Działa na 500 losowanych kart

Congratulations @kryptomario! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 90 posts. Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!