40 yıl hatır yüklenmiş bir fincan 🍀

in steemix •  7 months ago  (edited)


iyi aksamlar steemit ailesi birçoğumuzun vazgeçilmezi türk kahvesi hele bir de dost ile içiliyorsa hani derler ya 40 yıl hatır yüklenir. Dost ile icilince hatrı katlanır.İste bende en güzel yüreğe sahip dostlarla hatırlar katlarım hep.Sizde yapın ne bilim her gün değil ama hafta iki kere en sevdiklerinizle bir kahvelik molalar verin dostlarınızı dinleyin ve anlatın
en iyi terapist sizinle sorunlarinizi ortakmışcasina yasayan dostlardır.
kahve candır 😎🤣

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Mis gibi gözüküyor.

Congratulations @zeyart! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 900 upvotes. Your next target is to reach 1000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!