Geleneksel Sınıf Yönetimi

in #steemix5 years ago

Geleneksel Sınıf Yönetimi

  • Geleneksel yaklaşım öğretmen merkezlidir.

  • Sınıf içi yaşantılarda ve bu yaşantıların aktarıldığı eğitim etkinliklerinde öğretmen(aktif) öğrenci edilgen (pasif) bir konumdadır.

  • Sınıf içi kurallar oldukça katı ve tek yönlüdür.

  • Sınıf içi kurallarının belirlenmesinde öğrenci söz sahibi olamaz.

  • Öğretmen tarafından belirlenen kurallar tartışılamaz.

  • Eğitim faaliyetinde konu ve dersler önemli olduğundan öğrenci yerine öğretmen merkezdedir.Öğretmenin kültürel mirasın aktarıcısı oluşu ona ayrıcalık kazandırmaktadır.

  • Öğretmen,anlatan "özne" öğrenciler ise sabırla dinleyen "nesne" konumundadır.Bu düzeyde bir anlatım ne kadar canlı ve hayati olursa olsun bir süre sonra cansızlaşma ve taşlaşma eğilimi gösterecektir.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihemre06 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Fillandiya ve Mitra der susarım..

Bu güzel video için çok teşekkür ederim.

Ceza ve sınavlar tehdit olarak görülüyor.Çocuklarımızı alıp beyinlerini kapattırıyoruz ve ardından da yap diyoruz.

İmparatorluk zamanında gerekli olan öğrenmeyi biz hala ülkemizde öğrencilere uyguluyoruz.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27399.48
ETH 1651.35
USDT 1.00
SBD 2.20