özgür ağaç🌳

in #steemix5 years ago


Merhaba steem ailesi sizlere sonbaharın bedenine en çok yakıştığı bir ağaç resimi paylaşıyorum.
Özgür ağaç dememde etrafında başka olmayıp diğerlerinden uzaklaşmak istemişçesine bir kenarda duruyor olması...🌳

Sort:  

En iyisini yapıyor.Sonbahara en çok yanlızlık yakışırdı zaten..

Congratulations @mavikatre! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @mavikatre! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64275.02
ETH 3139.81
USDT 1.00
SBD 4.14