Qəzetin tarixi.

in #steemix5 years ago

Qəzet sözünün 16-cı əsrdə İtalyada gazzeta adlanan qəpikdən götürülüb.

photo

O vaxtı bir vərəqli qazetin deyeri bir gazzetta idi.Ona görədə qazet adlandırılıb.1556-cı ildə qazet Venecada buraxılmağa başlandı.1702-ci ildə birinci Petrın əmri ilə Rasiyada qazet buraxmağa başladılar. Qazetin tirajı 1000 sayda buraxıldı.Qiyməti isə 2 qəpik idi.Fransız qazeti " mina axtaranın şamı" altında 4 ildən bir 29 fevralda buraxılırdı.Qazetə qabaqcadan abune olmaq lazım idi.Çünki çox az sayda 100 ədəd buraxılırdı.Qiyməti isə 100 evro idi.Amerikan qazeti "axırıncı xəbərlər" hər gün buraxılırdı.Onun oxuyucuları təyyarə sərnişinləri idi."Pan-Amerikan" təyyarələri idi.Hansıki Vaşinqton və Nyu York arasında uçuşları həyata keçirirdi.Qazetdə ilk reklam 1657-ci ildə İngiltərədə dərç olunmuşdu.İlk qadın qazeti 1798-ci ildə Almaniyada buraxıldı.Qazetin adı "Frauencimmer çaytunq" adlanılırdı.

Sort:  

This post has received a 0.84% upvote from thanks to: @camal.
For more information, click here!!!!
Send minimum 0.010 SBD|STEEM to bid for votes.


Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper by clicking following links: 10SP, 100SP, 500SP, 1000SP or Another amount

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Camal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.038
BTC 66500.89
ETH 3208.50
USDT 1.00
SBD 4.17