Qadağan olunmuş qidalar.

in #steemix5 years ago

ABŞ-da bir çox qida mehsullarının istifedəsi qadağandı.Məsələn:Kinder surprisin ABŞ-da satışı qadağandı.Qanunlara görə 1938-ci ildən yeməli qidanın içinə yeyilməyən bir şeyi qoymaq qadağandı.Beləliklə Kinder surpris 1972-ci ildən istehsalına başladığına görə ABŞ vətəndaşları onu görməyiblər.Çox vaxtlar absent içkisi ABŞ-da qadağan idi.Səbəbi isə Onun terkibində olan kimyəvi maddədən asılıq yaranırdı.Ona görədə o içki narkotik kimi qəbul olunurdu.1989-cu ildən ABŞ-da Şotlandiyanın milli yeməyi olan "xaqqis" ə qadağa qoyuldu.Bu yeməyin tərkibi qoyunun mədəsindən ibarətdir.Amerikanlılar düşünürlər ki, bu yəmək insan sağlamlığına ziyandır.Gedən söhbətlərə görə bu qidanın bişirməyinə icazə verilsin.Çünki ABŞ-da çoxlu sayda Şotlandlar var və bu yemək onların milli yeməyi sayılır.ABŞ-da donuz qanından olan hazırlanan tortlarıyemək qadağandı.

1

Estetik gözəlliyinə və antisanitariyaya görə icazə verilmir.Fuqu balığı Yaponiyada çox papulardır.Onun daxili orqanları çox zəhərlidi.Zəhərin bir milliqramı 30 nəfərin həyatına son qoya bilər.Ona görədə çox ölkələrdə bu qida qadağandı.Bu qida 2002-ci ildən ABŞ-da qadağan olunub.Beləliklə ekzotik yeməyin dadına baxmaq olar.Lakin onu yalnız sertifikatı olan şəxslər hazırlaya bilər.ABŞ-da başqa ölkəkərdən olan ətləri yemək qadağandı.Ət yerli heyvanın eti olmalıdır.At əti ümumiyyətlə qadağan hesab olunur.Vegemite şokolat pasyasıda qadağan edilib.Səbəbi isə onun tərkibində olan foli turşusunun və artıq dərəcədə şirin olmasıdı.Energetik içkilər dünyada çox məşhurdu.Lakin ABŞ-da eyni zamanda kokoin və spirtin birgə olduğu içkilər qadağandır.Bu içki insanlarda asılılıq yaradır.Hətta spirtsiz şampalarında satışı qadağandı.Onun terkibində natrium ciklamat adlı kimyəvi maddə var,hansıki 1969-cu ildən bu kimyəvi maddə qadağan hesab olunur.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Camal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 62480.78
ETH 3045.78
USDT 1.00
SBD 3.91