Gəmilerle birlikdə batmış xəzinələr.

in #steemix5 years ago (edited)

Bir gün amerika okeanoloqları Rextincer və Terri bir sual barəsində fikirləşdilər.Okeanların dibində nə qədər batmış gəmilər var .Onların hesablamalarına görə 20-ci əsrdə hər il 400 gəmi batıb.19-cu əsrdə isə sayı bundan çox olub .

f22dc456-c40d-44ce-9573-0605a4ca2657.jpg
1

Alimlərin hessblamalarına görə bəşəriyyətin yaranma tarixindən bu günə kimi milyonlarla gəmilər batıb. Britan admiralının söylədiklərinə görə 16-cı əsrdən bu günə kimi bütün dünyadakı qızılların 8/1 hissəsi okeanların dibində yerləşir .Bu rəqəmlərlə məşhur tədqiqatçı Jak İv Kusto razılaşmırdı. Onun dediyinə görə bu şayəni dələduzlar yayırlar, hansılar ki xəzinənin yerini göstərən xəritəni satmaqla varlanmaq istəyirlər .Amma inkar etməkdə olmazki dənizin dibində hecnə yoxdu. Dedikləri qədər çox olmasada amma vardır .Orda olan qızılların çəkisini 10-13 min ton olaçağını deyirlər. Batan qızılları neçə əsrlər boyu axtarırlar.18-ci ərdə ingiltərəli Djon Detbridj suyun dibine düşmək üçün bir alət içad eləmişdi.O taxtadan düzəldilmiş bir çəllək idi. Onun içinə bir insan üçün iki saatlıq oksigen balonuda qoymuşdu.İllər ötdükçə dahada maraq artmağa başladı.Hal-hazırda ABŞ-da 3milyon insan bu işlə maraqlanır.1999-cu ildə Fillandiya sahillərində 1771-ci ildə batmış "Frau Marta" adlı gəmi aşkar olunmuşdu.İçində olan qızılları bir neçə ölkə öz aralarında bölmüşdü.1985-ci ildə xəzinə ovçusu olan Mel Fişer Florida sahillərində ispan gəmisi "Nuestra Senora" aşkar etdi.Hansıki 1622-ci ildə batmışdı.Onun içindən tapılan əşyaların qiyməti 450 milyon dollar hesablanılmışdır."Vayda" adlı quldur gəmisi 1982-ci ildə Barri Klifordom tərəfindən tapılmışdı.Onun içindəkiləri 400 milyon dollarlıq xəzinə var idi.Qred Steem və Djon Morris ömürlərinin 12 illərini " Respublika" adlı gəminin axtarışına sərf ediblər.Gəmi 1865-ci ildə Atlantik okeanında qasırğa nəticəsində batmışdı.ABŞ sahillərindən 160 km aralıqda batmışdı.Gəmi 500 metr derinlikdə batmışdı.Onun göyərtəsində qızıl qəpikər var idi.Onların ümumilikdə qiyməti 180 milyon dollar təşkil edir.

Sort:  

Bu tür haberler beni daima heyecanlandıran haberlerdir.

Kayıp batık gemilerin hazine avcısı olmak...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Camal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.11
JST 0.035
BTC 67020.94
ETH 3270.13
USDT 1.00
SBD 4.62