Andorra. "Heç nəyi olmayan ölkə".

in #steemix5 years ago (edited)

Andorra dünyanın ən balaca ölkələrindən biridir.

7380640182_b1ca3a6f63_z.jpg
photo

Ərazisi 468 kvadrat kilometrdir. Əhalisi isə 80000-dir. Ölkənin paytaxtı Andorra-la-Velya dəniz səviyyəsindən 1029 metr hündürlükdə yerləşir və avropa paytaxtlarının içində ən hündür paytaxt şəhər sayılır. Ölkədə 1864-cü ildə vəkillər qadağan olunub. Onları "qara vəkillər" adlandırırlar. Çünki onlar qaranı ağ etməyi bacarırlar. Yeri gəlmişkən orada türmə də yoxdu. Ölkə dünyanın ən təhlükəsiz yeri sayılır. Hal-hazırda ölkəyə ən çox xeyir gətirən turizim və bank sektorudur. Andorrada həyat tərzi avropa ölkələrinin arasında yüksək sayılır. Poçt köçürmələri burda pulsuzdu. Yəqin ki, ərazisinin balaca olmasındandır. Andorrada ordu yoxdu, orda yalnız polisdi. Ölkənin xarici təhlükəliyini qonşuları olan İspaniya və Fransa qoruyur. Onun milli pulu yoxdu və heç vaxt olmayıb. Pul vahidi isə evrodur. Andorra pulu yalnız kollegsiya üçün buraxılır. Oda qızıldan olur. 1934-cü ildə rus immiqrantı Boris Skosırev özünü Boris Andorranın birinci hökümdarı kimi qələmə verdi. Onun hökümranlığı çox sürmədi. Tezliklə İspaniyadan dörd jandarma gəldi və Borisi yaxalayıb İspan türməsinə apardılar. Hər il Andorra 11 million turist qebul edir. Bu ölkə əhalisinin sayından 140 dəfə çoxdu. Buradakı həyat ritmi çox sakitdi. Birinçi dünya müharibəsində Andorra Almaniyaya müharibə elan etmişdi. Bu hal 1957-ci ildə yada düşdü. Yəni 40 il sonra. O vaxtlar müharibənin qanuni olaraq dayanması elan olunmuşdu. Ölkənin hava limanı və dəmir yolları yoxdu.Yaxınlıqda yerləşən dəmir yolu və hava limanı İspaniya və Fransada yerləşir. 13 noyabr 1996-cı ildə Andorranın futbol üzrə milli komandası birinci oyununu heyata keçirmişdi. O Estoniya ilə oynadı. Hesab 1:6 nəticə ilə başa çatdı. Yeri gəlmişkən profissional oyuncular ölkədə azdı.

Sort:  

Tek başına huzurlu ve mutlu yaşayan bir dünya,yeşilliklerle renklendirdiği giysilerini giymiş adeta.Muhteşem bir bölge.

Aynan oyle

Congratulations @camal ! You received a 15% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 802 SUP Today.

Remember to receive votes from @kryptoniabot

Run a task on Kryptonia.*Join free here Kryptonia Account
Use the tags KRYPTONIA or SUPERIORCOIN in your Steemit post.

Delegate to the Kryptonia Upvote by clicking links: 10SP , 50SP , 100SP , 500SP , 1000SP

Due to an increased amount of tasks, we have changed up the voting power to evenly spread out the Upvote amount.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Camal from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.11
JST 0.035
BTC 67020.94
ETH 3270.13
USDT 1.00
SBD 4.62