Sort:  

Hehehe... Saya juga kurang tau bang @uzir... Berkaraya aja dulu, follower nyusul kemudian

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13397.95
ETH 403.82
USDT 1.00
SBD 0.99