RE: Dear @jemzem: Ipaglalaban Ko Pa Ba? (Steemitserye 2nd Edition - Part 1)u

You are viewing a single comment's thread from:

Dear @jemzem: Ipaglalaban Ko Pa Ba? (Steemitserye 2nd Edition - Part 1)u

in steemitserye •  last year 

@mallowfitt, kay @iamdeth mo na ipasa ang korona pagkatapos mong madugtungan ang kwento. Bangs niya naman ang pasakitin mo. 😂

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

haha grabe sis @jemzem baka lalong di na ako makausap niyan dito sa bahay =)