"Panandalian lang"

in #steemitdavao2 years ago

IMG_20190210_133947_603.jpg

una palang ay alam ko na,
ngunit di ako nag alinlangan na mahalin ka.
marami na ang nagdaan,
ngunit sa iyo ay iba ang aking naramdaman.

may kislap sa iyong mga mata,
mga ngiti mo`y nakakatuwa.
napakagaan ng aking nadarama,
sa tuwing ikaw ang aking kasama.

lungkot ng aking nakaraan ay nawawala,
dahil andyan ka para araw ko`y mapasigla.
ngunit ito'y bigla nalang mawawala,
sapagkat ito lamang ay panandaliang saya.

hindi ko maisip na sa maikling panahon ng ating pagsasama,
ako ay masasaktan at mga luha`y patuloy na dadaloy sa aking mga mata.

oo mahirap tanggapin,
na ako`y naging isang alipin.
alipin ng sarili kong puso na hangad lang ay mahalin,
pagmamahal na ibig lamang pala akong paluhain.

Sort:  

Congratulations @gmarie! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 upvotes. Your next target is to reach 2000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Valentine challenge - Love is in the air!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

thanks! 😊😊

Hello @gmarie! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

i love the Hugot lines.
Hope you posted more. <3

thanks for dropping by.. 😊😊😊

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13094.83
ETH 409.18
USDT 1.00
SBD 0.99