Manhid

in #steemitdavao2 years ago

IMG20190214184302.jpg

tama na dahil akoy nasasaktan na,
mga salitang nasabi ko ng magpaalam ka.
hindi ko alam kung pano ko napigil ang pagpatak ng aking mga luha,
siguro dahil naramdaman kong ako`y balewala.

pinipilit kong wag ipakitang nasasaktan ako,
sa mga salitang binibitawan mo.
nasasaktan ako alam mo ba?
siguro hindi kasi manhid ka.

hindi ko alam ba`t mo sinasabing nasasaktan ka sa tuwing nasasaktan ako,
dahil iba ang nakikita at nararamdaman ko.
ako ba ang manhid? o talagang wala lang laman ang mga sinasabi mo?

pilit kong iniintindi ang iyong mga sinasabi,
ngunit sadyang ito ay napakasakit na para bang minuminuto`y may sampal sa aking mga pisngi.
mga sampal na sana ay naging pisikal nalang,
hindi yung sampal sa katotohanang ikaw ay nagpapaalam.

thanks for dropping by (^o^)

[photo is mine. just taking random pictures anywhere]

received_1691800554188327.png

Sort:  

Congratulations @gmarie! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 10 replies. Your next target is to reach 50 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13094.83
ETH 409.18
USDT 1.00
SBD 0.99