halo-halo (hugot)

in #steemitdavaolast year

IMG20180908134121.jpg
[photo is mine]

pagsasama natin na parang halo halong puno ng kulay at tamis,
ngunit para din itong yelo na matutunaw kahit itoy hindi mo nais.

leche flan sa ibabaw ay kasing sarap ng pagmamahal na aking natikman,
yung akala mong tamis na hindi na mawawala kaylanman.

pagmamahal na sana ay pinag iinit,
ngunit naging isang malamig na yelo at parang tamis ay biglang naging mapait.
ubeng nasa ibabaw na sobrang lagkit,
pagmamahal na sana ay hindi na kaylangan pang ipilit.

Sort:  

Congratulations @gmarie! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - A better rich list comparator
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 13122.49
ETH 408.64
USDT 1.00
SBD 1.00