တန္ေဆး

in steemit •  6 months ago

လူတို ့၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မွာ စားမွ ုဝတ္မွ ု ေနထိုင္မွ ု ဟူေသာ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥပင္ျဖစ္သည္။ပထမဆံုး က်န္းမာေရးအတြက္ ပဓါနက်သည္မွာ စားေသာက္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ေန ့စဥ္ လူတို့သည္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ သင့္တင္မွ်တေသာ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ အစာအစားတို ့ကိုစားသံုးရမည္။ တန္ေဆးလြန္ေဘး ဆိုသလိုမျဖစ္ေအာင္လဲ ဂရုစိုက္ရေပမည္။ေတာ္သင့္ရံု သင့္တင့္မွ်တေအာင္ စားသံုးျခင္းသည္သာ ေဆးကဲ့သို ့က်န္းမာေစနိုင္ေပသည္။ထို ့ေၾကာင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေစရန္ အာဟာရ ႐ွိေသာ အစားအေသာက္တို ့ကို ေရြးခ်ယ္ စားသံုးဖို ့လည္းလို အပ္သည္။
IMG_20180503_224241.jpg
photo :facebook

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

This post received a $0.273 (36.90%) upvote from @upvotewhale thanks to @zabatar! For more information, check out my profile!