အခ်ိန္(Time)

in steemit •  10 months ago

ေငြေျကးဥစၥာတို ့သည္တန္ဖိုးရွိျကပါ၏။ ထို တန္ဖိုးမ်ားသည္ ထင္လည္းထင္ရွားပါသည္။ျမင္လည္းျမင္သာပါသည္။ ထိုတန္ဖိုးမ်ားေလာက္ ထင္ထင္ ရွားရွား မျမင္သာေသာ္လည္း အလြန္ တန္ဖိုးရွိေသာ အရာတစ္ခုလည္း ရွိပါေသးသည္။ အျခားမဟုတ္ပါ အခ်ိန္ ဟူေသာ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္သည္။ထိုျပင္ လူဘဝတြင္ အခ်ိန္သည္ အဖိုးတန္ဆံုး
အရာပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္
စီးဆင္းေနေသာ ျမစ္ေရအလ်င္ႏွင့္လည္း တူပါသည္။ အခ်ိန္သည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေရြ ့လ်ားေနေသာ
သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္သည္ မ်က္စိ တစ္မွိတ္ လွ်ပ္တစ္ျပတ္ အတြင္း ဆိုေသာ အတိုင္းအတာ ကေလးအတြင္းမွာပင္ ေျပာင္းလဲ့ေရြ ့လ်ားေနသည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ အခ်ိန္နွင္ အညီ မီေအာင္က်င့္ျကံ
လုပ္ေဆာင္မွသာ အစစ အရာရာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္နိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။
IMG_20180502_014937.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@zabatar, congratulations on making your first post! I gave you a $.05 vote!
Will you give me a follow? I'll follow you back in return!

This post received a $0.273 (36.90%) upvote from @upvotewhale thanks to @zabatar! For more information, check out my profile!