နင္ဥာဏ္ေကာင္းလြန္းခဲ႔တယ္ ငါဥာဏ္နဲလို႔

in #steemit5 years ago

image

နင္ဥာဏ္ေကာင္းလြန္းခဲ႔တယ္
ငါဥာဏ္နဲလို႔ sky netဝယ္
ကမာ႓႕ဖလားမွာနင္ယူျပီးအကုန္လံုးဂ်င္းထည့္တယ္
ဘြန္ဒက္လီဂါလည္းမျပတယ္
လာလီဂါလည္းမလႊင့္တယ္
ပရီးမီးယားလိဂ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ရင္း
ခ်န္ပီယံလိဂ္လည္းေဝးေပါ့ကြယ္
ငါအခြန္လည္းေပးထားတယ္
နင္အရင္းအတိုင္းလႊင့္ကြယ္
ငါဒါပဲေျပာေတာ့မယ္ အယ္လဲ႔

Sort:  

Congratulations @waithae! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.78
ETH 1594.56
USDT 1.00
SBD 2.18